14 grudnia w Suwalskim Ośrodku Kultury odbyło się drugie spotkanie informacyjne na temat planowanej budowy „Instalacji termicznego przekształcania wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych pre-RDF/RDF w Suwałkach”. Na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy prezydenta miasta Suwałki Czesława Renkiewicza obecni byli zastępca prezydenta miasta, Łukasz Kurzyna; prezes PEC w Suwałkach, Michał Buczyński; prezes PGO, Zbigniew Walendzewicz; przedstawiciele odpowiedzialnej za opracowanie raportu firmy Savona Project, Radosław Falkowski oraz Sławomir Duda. W spotkaniu w formie zdalnej – prof. Politechniki Łódzkiej, Grzegorz Wielgosiński – ekspert w zakresie gospodarki odpadami, termicznego przekształcania odpadów oraz zrównoważonego rozwoju.

W trakcie spotkania przypomniano kluczowe założenia projektu i zaprezentowano wnioski z Raportu oddziaływania na środowiskowego planowanej instalacji, który ma zostać złożony najpóźniej w styczniu 2022 roku. Przeważająca część spotkania została poświęcona na dyskusję i odpowiedzi na pytania mieszkańców.

Przy wyborze lokalizacji ITPO brane były pod uwagę dwie lokalizacje: przy ul. Raczkowskiej 150A, na terenie należącym do PGO oraz w sąsiedztwie działającej elektrociepłowni PEC przy ul. Przemysłowej 6. Przeprowadzona analiza wykazała, że zlokalizowanie ITPO na terenie należącym do PGO wymagałoby wybudowania kilkukilometrowego odcinka przyłącza od miejskiej sieci ciepłowniczej, a co za tym idzie wiązałoby się z wysokimi kosztami inwestycji i stratami ciepła. Konieczność budowy ciepłociągu na prywatnych terenach spowodowałaby także ograniczenia w możliwości ich użytkowania przez właścicieli.

Planowana lokalizacja ITPO w przemysłowej, południowo-wschodniej części miasta nie spowoduje zauważalnych obciążeń dla ruchu pojazdów. Transport paliwa realizowany będzie średnio przez 8 samochodów dziennie. Ponadto należy pamiętać, że do momentu uruchomienia instalacji, zostanie oddany do użytku nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 653.

Według dokonanych analiz planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Instalacja charakteryzować się będzie znacznie mniejsza emisją niż istniejąca już elektrociepłownia PEC spalająca węgiel. Obecny komin elektrociepłowni, o wysokości blisko 130 metrów, powoduje bezpośrednie oddziaływanie na obszar w promieniu 1200 metrów, podczas gdy planowana instalacja ze względu na znacznie mniejszy poziom emisji będzie miała komin o wysokości 40 metrów i bezpośredni zasięg oddziaływania 400 metrów.

Na terenie planowanej inwestycji nie będzie dodatkowego składowiska odpadów. W zamkniętej hali rozładunkowej będzie utrzymywany jedynie 4-5 dniowy zapas paliwa. Instalacja nie będzie przetwarzać żadnych odpadów niebezpiecznych, takich jak odpady medyczne czy przemysłowe. ITPO projektowana jest na bieżące potrzeby miasta, a co za tym idzie, zaopatrywana będzie w pierwszej kolejności przez PGO, w sposób ciągły. Wszystkie odpady dostarczane do instalacji trafiać będą bezpośrednio do zamkniętej hali rozładunkowej, w której panować będzie podciśnienie zabezpieczające dodatkowo przed wydobywaniem się zapachów poza budynek. Takie rozwiązania są standardem stosowanym już od lat w instalacjach termicznego przekształcania odpadów.

Władze Suwałk nie ukrywają, że zależy im na jak najszybszej realizacji projektu. Jednym z podstawowych źródeł finansowania budowy ITPO ma być dofinansowanie z uruchomionego, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) programu „Racjonalna gospodarka odpadami” ze środków Funduszu Modernizacyjnego Unii Europejskiej. Zaprezentowany Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest praktycznie gotowy, jednak zostanie oficjalnie złożony do końca stycznia 2022 roku. Termin ten nie jest przypadkowy. Złożenie Raportu zapoczątkuje postępowanie środowiskowe, a co za tym idzie rozpocznie także konsultacje społeczne. Intencją władz Suwałk było takie zaplanowanie działań, żeby czas konsultacji ominął przerwę świąteczno – noworoczną i okres urlopowy. Raport oddziaływania na środowisko będzie dostępny w BIP Urzędu Miasta oraz na www.itpodlasuwalk.pl